Vísitölur

Samtals: 90

Nafn Lýsing Aðgerðir
05 Efnahagur
ISO37120
05 Efnahagur
ISO37122
06 Menntun
ISO37122
06 Menntun
ISO37120
07 Orka
ISO37122
07 Orka
ISO37120
08 Umhverfi
ISO37120
08 Umhverfi
ISO37122
09 Fjármál
ISO37120
09 Fjármál
ISO37122
10 Stjórnsýsla
ISO37122
10 Stjórnsýsla
ISO37120
11 Heilsa
ISO37120
11 Heilsa
ISO37122
12 Húsnæði
ISO37122
12 Húsnæði
ISO37120
13 Fólksfjöldi og félagsaðstæður
ISO37120
13 Fólksfjöldi og félagsaðstæður
ISO37122
14 Afþreying
ISO37122
14 Afþreying
ISO37120
15 Öryggi
ISO37122
15 Öryggi
ISO37120
16 Úrgangur
ISO37120
16 Úrgangur
ISO37122
17 Íþróttir og menning
ISO37120
17 Íþróttir og menning
ISO37122
18 Fjarskiptatækni
ISO37120
18 Fjarskiptatækni
ISO37122
19 Samgöngumál
ISO37122
19 Samgöngumál
ISO37120
20 Staðbundinn landbúnaður og fæðuöryggi
ISO37120
20 Staðbundinn landbúnaður og fæðuöryggi
ISO37122
21 Borgarskipulag
ISO37122
21 Borgarskipulag
ISO37120
22 Fráveita
ISO37122
22 Fráveita
ISO37120
23 Vatn
ISO37122
23 Vatn
ISO37120
Áhættuhegðun
Almenn þátttaka
Almenn vellíðan
Borgaraleg réttindi
Borgaraleg réttindi gera einstaklingum kleift að taka þátt í samfélaginu án afskipta yfirvalds og annarra stofnana eða einkaaðila. Þessi réttindi innfela pólitísk réttindi, félagsleg réttindi, sem og rétt til tjáningar og eigna. Þau stuðla að reisn og virðingu og auðvelda einstaklingnum þátttöku í að byggja upp frjálst og lýðræðislegt samfélag þar sem ólíkar raddir fólks heyrast og tekið er tillit til þeirra.
Einelti og slys
Félagslegt jafnræði
Félagslíf
Fjárhagsþröng
Forvarnir
Framfaravogin
Vísitala sem mælir félagslegar framfarir í Kópavogsbæ m.v. uppsetningu og hlutföll mæligilda sem skilgreind voru 2019. Uppbygging vísitölunnar er samkvæmt fyrirfram skilgreindum atriðum sem ná yfir þrjár víddir: Grunnþarfir, Grunnstoðir Velferðar og Tækifæri. Innan hverrar víddar eru síðan fjórir þættir og er hver þeirra byggður upp á (2)/3-7 vísum. Vísitalan byggist þannig á 55 vísum í 12 þáttum og 3 víddum.
Framhaldsmenntun
Fræðslu- og rannsóknarstofnanir á efri námsstigum geta stuðlað að nýsköpun og hjálpað til við að leysa jafnt staðbundin sem alþjóðleg vandmál. Mikilvægt er að tryggja aðgengi karla jafnt sem kvenna af öllum þjóðfélagsstigum að aðgengi að framhaldsmenntun og gæta verður jafnræðis í hvívetna.
Geðheilbrigði
Grunnmenntun
Menntun er grunnforsenda framfara, frelsis og eflingu einstaklingsins. Með grunnþekkingu í lestri, skrift og stærðfræði getur einstaklingur bætt samfélagslegar og efnahagslegar kringumstæður sínar og tekið aukinn þátt í samfélaginu. Menntun er þannig nauðsynleg til að byggja upp réttlátt samfélag.
Grunnstoðir velferðar
Grunnþarfir
Heilbrigði
Félagslegar framfarir byggja m.a. á traustu heilbrigðiskerfi sem og heilsusamlegri og góðri næringu. Þessir tveir þættir eru ekki aðeins forsendur til að lifa af. Afleiðing að því að hafa ekki aðgengi að nauðsynlegri næringu og heilsugæslu hefur neikvæð áhrif á samfélög.
Heilsa & vellíðan
Heilsa og vellíðan samanstendur af fjórum þáttum: Forvörnum, geðheilbrigði, líkamlegri heilsu og vellíðan. Víddin byggist á 6., 24. og 27. gr. barnasáttmálans. Þar segir að sérhvert barn hafi meðfæddan rétt til lífs og tryggt skuli að börn megi lifa og þroskast. Til að tryggja þann rétt er nauðsynlegt að börn njóti besta heilsufars sem hægt er að tryggja og njóti lífsafkomu sem nægir því til að ná líkamlegum, sálrænum, andlegum, siðferðilegum og félagslegum þroska.
Heilsa og líðan
Heilsa og vellíðan mælir hversu heilbrigðu lífi fólk hefur tök á að lifa. Hér er horft til þeirra þátta sem aðstoða einstaklinginn við að draga úr ótímabærum dauðsföllum af ýmsum fyrirbyggjanlegum sjúkdómum. Geðheilbrigði er mikilvægt þegar horft er til getu einstaklingsins til að lifa hamingjusömu lífi.
Hlutfall nýtingar á tómstundastyrk hjá Kópavogsbæ
Hlutfall nýtingar á tómstundastyrk hjá Kópavogsbæ
Hlutfall nýtingar tómstundastyrks - Álfhólsskóli
Hlutfall nýtingar tómstundastyrks - Hörðuvallaskóli
Hlutfall nýtingar tómstundastyrks - Kársnesskóli
Hlutfall nýtingar tómstundastyrks - Kópavogsskóli
Hlutfall nýtingar tómstundastyrks - Lindaskóli
Hlutfall nýtingar tómstundastyrks - Salaskóli
Hlutfall nýtingar tómstundastyrks - Smáraskóli
Hlutfall nýtingar tómstundastyrks - Snælandsskóli
Hlutfall nýtingar tómstundastyrks - Vatnsendaskóli
Húsnæði
Til að tryggja öryggi, heilsu og mannlega reisn, þarf hver og einn að hafa aðgengi að mannsæmandi húsnæði.
ISO37120
ISO37120 mælir árangur sveitarfélaga og lífsgæði íbúa. Staðallinn var þróaður heildrænt út frá viðmiðum um sjálfbæra þróun. Staðallinn byggir á 104 vísum í 19 þemum. Kópavogur er ISO37120 vottað sveitarfélag með 100 vottaða vísa.
ISO37122
ISO37122 er ætlað að vera heildstætt safn vísa um snjallvæðingu borga. Staðallinn er byggður á 85 vísum í 19 þemum.
Jafnræði
Jafnræði samanstendur af þremur þáttum: Afþreyingu, skorti á efnislegum gæðum og því að mjög erfitt sé að ná endum saman. Víddin byggist á 2. og 23. gr. barnasáttmálans. Þar segir að tryggja skuli réttindi barnasáttmálans hverju barni án mismunar af nokkru tagi. 23. gr. barnasáttmálans snýr að stöðu andlega og líkamlega fatlaðra barna og að þau skuli njóta fulls og sómasamlegs lífs við aðstæður sem tryggja virðingu þeirra og stuðla að sjálfbjörg og virkri þátttöku í samfélaginu.
Líkamleg heilsa
Mælaborð barnvænna sveitarfélaga - Kópavogur
Barnvæn sveitarfélög (e. Child Friendly City, CFC) er borg, bær, samfélag eða kerfi sveitarstjórnunar sem skuldbindur sig til að bæta líf barna innan sinnar lögsögu með því að raungera réttindi þeirra sem sett eru fram í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Vísitala barnvæns sveitarfélags byggist á 90 mælieiningum í 5 víddum.
Menntun
Menntun samanstendur af fjórum þáttum: Skólastarfi, vellíðan í skóla, vinnuaðstöðu og þátttöku. Víddin byggist á 28. og 29. gr. barnasáttmálans. Þar segir að börnum skuli tryggð ókeypis grunnmenntun ásamt því að stuðlað sé að framhaldsmenntun með hverjum ráðum sem við eiga.
Ofbeldi og vanræksla
Öryggi
Öryggi er nauðsynlegt heilsu, friði, réttlæti og vellíðan. Það stuðlar að frelsi einstaklingsins að geta yfirgefið heimili sitt einn og sér eða með vinum og fjölskyldu sinni án þess að búa við ótta.
Öryggi & vernd
Öryggi og vernd samanstendur af fjórum þáttum: Áhættuhegðun, einelti, ofbeldi og vanrækslu og samveru fjölskyldu. Víddin byggist á 19., 20., 22., 25., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. og 40. gr. barnasáttmálans. Þar segir að tryggja skuli að börn séu aðnjótandi viðeigandi verndar gegn hvers kyns ofbeldi, neyð eða nauð. Börnum skal einnig tryggt nauðsynlegt öryggi til að iðka athafna- og tjáningafrelsi það sem kveðið er á um í barnasáttmálanum.
Persónufrelsi
Persónufrelsi endurspeglar val og áherslur einstaklingsins á að taka ákvarðanir eins og hann kýs og hefur frelsi til að ákveða hvernig hann hagar lífi sínu.
Samfélagsleg þátttaka
Samfélagsleg þátttaka samanstendur af fjórum þáttum: Almennri þátttöku, félagslífi, samfélagsmiðlum og tölvuleikjum og verkefnum utan skóla. Víddin byggist á 12., 13., 14., 15. og 23. gr. barnasáttmálans. Þar segir að tryggja skuli að börn geti látið frjálslega í ljós skoðanir sínar í öllum málum sem það varða og að réttmætt tillit skuli tekið til skoðana þess í samræmi við aldur og þroska. Virða skal einnig rétt hvers barns til frjálsrar hugsunar, sannfæringar og trúar. Hverju barni er einnig tryggður félagaréttur, að koma saman með öðrum með friðsömum hætti. Í 23. gr. segir að andlega og líkamlega fötluðum börnum skuli tryggður réttur til virkrar þátttöku í samfélaginu.
Samfélagsmiðlar og tölvuleikir
Samvera fjölskyldu
Skólastarf
Tækifæri
Þátttaka
Þátttaka er einungis tryggð í umburðalyndu samfélagi, þ.e. samfélagi án aðgreiningar þar sem hver og einn getur lifað lífi sínu með reisn og virðingu. Mismunun á grundvelli þjóðernis, kyns, fæðingar, trúarbragða eða kynhneigðar kemur í veg fyrir að einstaklingur geti tekið fullan þátt í samfélaginu og getur auk þess leitt til ofbeldis og átaka.
Þátttaka í skóla
Umhverfisgæði
Öruggt náttúrlegt umhverfi er forsenda fyrir heilbrigðu og ánægjulegu lífi einstaklingsins. Umhverfisgæði hafa bein áhrif á heilsu og því möguleikum fólks til lífs. Mengun getur einnig haft neikvæð áhrif á lífsskilyrði, og aðgengi að heilsusamlegu lofti er lífsnauðsynlegt. Losun gróðurhúsalofttegunda og dvínandi líffræðilegur fjölbreytileiki og hverfandi búsvæði ógna loftslagi heimsins, fæðukeðjunni og auka líkur á sjúkdómum. Þá hindrar mengun vatns að hægt sé að fullnægja nauðsynlegum mannlegum þörfum s.s. til drykkjar, þvotta og annars hreinlætis.
Upplýsingar og samskipti
Frjálst aðgengi að upplýsingum og möguleikinn á að skiptast á upplýsingum við aðra er nauðsynlegt fyrir skilvirkt, opið og ábyrgt samfélag. Hæfni einstaklingsins til að tengjast öðrum í gegnum síma, og/eða internetið auðveldar menntun, skoðanaskipti, og veitir fólki tækifæri til að móta áhrif og menningu í samfélaginu. Frelsi fjölmiðla tryggir að stjórnvöld takmarki ekki aðgang að upplýsingum og að borgarar geti sótt sér fræðslu um samfélag sitt, landið og heiminn og stuðlað að auknum skilningi og samvinnu.
Vatn og hreinlæti
Aðgengi að hreinu vatni og hreinslætisaðstöðu telst til grundvallarmannréttinda skv. skilgreiningum Sameinuðu þjóðanna. Slíkt er lífsnauðsynlegt hverjum einstaklingi og eykur lífslíkur hans.
Vellíðan í skóla
Verkefni utan skóla
Vinnuaðstaða
Loading...